قانون اجازه تجدید استخدام آقای اتو موزر مدیر فنی چاپخانه مجلس تبعه آلمان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون اجازه تمدید استخدام آقای اتوموزر تبعه آلمان مدیر فنی چاپخانه مجلس - مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۱۹

ماده ۱ - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است مدت استخدام آقای اتوموزر تبعه آلمان را برای مدیریت فنی قسمتی از امور چاپخانه مجلس که‌خصوصیات آن در قرارداد تصریح خواهد شد از آغاز آبان ماه ۱۳۱۹ به مدت پنج ماه دیگر تمدید نماید.

ماده ۲ - حقوق پنج‌ماهه آقای اتوموزر مبلغ بیست و نه هزار و دویست و پنجاه ریال است که در آخر هر ماه خورشیدی مبلغ پنج هزار و هشتصد وپنجاه ریال نیمی به ریال و نیم دیگر به مارک آلمان پرداخت شود.

ماده ۳ - برای هزینه بازگشت او به آلمان چهار هزار ریال منظور خواهد شد. ماده ۴ - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است مبلغ سی هزار و یکصد و پنجاه ریال تفاوت اعتبار حقوق پنج‌ماهه و حق خدمت ایام مرخصی‌قانونی چهارماهه گذشته مشارالیه را از محل صرفه‌جویی بودجه سال ۱۳۱۹ چاپخانه مجلس تأمین و پرداخت نماید.

ماده ۵ - کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه دارد طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط را تعیین‌و قرارداد با آقای اتوموزر را امضاء و مبادله نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری