قانون اجازه تاسیس موسسات بخت‌آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه تأسیس مؤسسات بخت‌آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۳.۲۵

‌ماده واحده - در مراکز جهانگردی سیاحانی که از وسایل شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی و امور مشابه آن طبق آیین‌نامه مخصوصی که به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید استفاده نمایند و همچنین کسانی که برای این منظور با پروانه رسمی و طبق مقررات آیین‌نامه مزبور مؤسساتی دایر کنند مشروط به‌این که فقط سیاحان از آن استفاده نمایند مشمول مقررات جزایی نخواهند بود ولی مقررات جزایی مزبور برای غیر سیاح به قوت خود باقی و‌لازم‌الاجراء است.

‌آیین‌نامه‌های مربوط به تعیین مراکز جهانگردی و نحوه استفاده از وسایل و شرایط صدور پروانه و حدود فعالیت این قبیل مؤسسات همچنین مقررات‌انتظامی و نظارت فنی و مالی آنها از طرف وزارت کشور و وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب دولت به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ ۱۳۴۸٫۲.۱۵ در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و‌چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی