New Server

قانون اجازه تاسیس در وزارتخانه تجارت و صناعت

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون اجازه تأسیس دو وزارتخانه تجارت و صناعت - مصوب۸ مهر ماه ۱۳۱۶

ماده اول - به جای اداره کل تجارت و اداره کل صناعت که فعلاً موجود هستند در وزارتخانه ذیل تأسیس می‌شوند:

اول - وزارت تجارت

دوم - وزارت صناعت و معادن

ماده دوم - تشکیلات اداری دو وزارتخانه مذکور بر طبق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیأت وزراء خواهد رسید.

ماده سوم - قانون تأسیس وزارت طرق و شوارع و وزارت اقتصاد ملی مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۰۸ و قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی‌مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۱۰ در قسمتی که با این قانون مباین است نسخ می‌شود.

ماده چهارم - این قانون از اول مهر ماه ۱۳۱۶ مجری است.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده‌است در جلسه هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری