New Server

قانون اجازه تاسیس بانک رهنی ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تا پایان دوازدهمین دوره قانونگذاری تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه تاسیس بانک رهنی ایران – مصوب ۲۵ دی ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی

‌ماده اول - وزارت دارایی مجاز است بانکی به اسم بانک رهنی ایران با سرمایه دویست میلیون ریال با مشارکت بانک ملی ایران تأسیس و تا میزان ۶۰ درصد (۶۰٪) سرمایه آن را تعهد و پرداخت نماید. و هر موقع مقتضی بداند تا چهل و نه درصد سهام این بانک را به اتباع ایران انتقال دهد.

‌ماده دوم - وزارت دارایی سهم خود را در سرمایه این بانک از محل ذخیره پشیز بعد از وضع هزینه‌های ضرب و تهیه مسکوکات نامبرده و از سایر‌محلهایی که بعداً تعیین و به تصویب مجلس شورای ملی خواهد رسانید تأمین و پرداخت خواهد کرد.

‌ماده سوم - وزارت دارایی نوع عملیات و اساسنامه بانک را به تصویب هیأت وزیران خواهد رسانید.

‌ماده چهارم - سهام این بانک تا میزانی که از ذخیره پشیز پرداخته شده مطابق بهای اسمی آنها پشتوانه پشیز محسوب و ماده ۴ قانون نهم اسفند ماه ۱۳۱۵ و کلیه مقررات و قوانین مربوط به ذخیره پشیز که مخالف مفاد این قانون باشد ملغی می‌گردد.

‌این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری