New Server

قانون اجازه تاسیس آموزشگاه شهربانی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم


قانون اجازه تأسیس آموزشگاه شهربانی - مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۲۲

ماده ۱ - وزارت کشور مجاز است برای تأمین نیازمندیهای استخدامی اداره کل شهربانی آموزشگاهی تأسیس نماید.

ماده ۲ - به هر یک دانشجویان در مدت تحصیل از محل بودجه شهربانی ماهیانه ششصد ریال به عنوان کمک هزینه تحصیل پرداخت می‌شود. به‌علاوه هزینه غذا و لباس در مدت تحصیل با آموزشگاه خواهد بود.

ماده ۳ - دانشجویانی که از عهده امتحانات آموزشگاه برآیند در صورتی که در بدو ورود دارای گواهینامه دوره کامل دبیرستان باشند با پایه سه کشوری ودر صورتی که دارای دانشنامه لیسانس باشند با پایه ۴ به خدمت اداره کل شهربانی پذیرفته می‌شوند. دوره تحصیلی در آموزشگاه و کارآموزی جمعاً دوسال خواهد بود.

ماده ۴ - بین فارغ‌التحصیلان آموزشگاه کسانی که برای خدمت در قسمت انتظاماتی در نظر گرفته شوند علاوه بر پایه کشوری به درجه رسدبان دومی‌نیز نائل می‌شوند و آنان که دارای دانشنامه لیسانس هستند پس از طی یک سال خدمت با درجه رسدبان دومی با رعایت سایر مقررات به درجه رسدبان‌یکم ارتقاء می‌یابند - ترفیعات بعدی آنان از هر جهت مطابق مقررات قانونی خواهد بود.

ماده ۵ - داوطلبان آموزشگاه مزبور باید در موقع ورود به آموزشگاه تعهد نمایند پس از نیل به پایه کشوری لااقل پنج سال در اداره کل شهربانی ودوائر تابعه خواه در مرکز یا شهرستانها خدمت نمایند و هر گاه از انجام این تعهد خودداری نمایند باید همه وجوهی را که مطابق ماده دوم دریافت‌کرده‌اند به انضمام هزینه غذا و لباس که در مدت تحصیل از طرف آموزشگاه شده‌است کارسازی نمایند و همچنین از پایه کشوری و درجات نظامی‌محروم خواهند بود.

تبصره - داوطلبان می‌توانند مدت خدمت نظام وظیفه خود را به مدت پنج سال تعهد فوق اضافه نموده و در شهربانی خدمت نمایند و چنانچه‌خدمت شهربانی را قبل از اتمام مدت ترک نمایند باید خدمت نظام وظیفه را انجام دهند.

ماده ۶ - برنامه آموزشگاه به تصویب شورای عالی فرهنگ خواهد رسید.

این قانون که مشتمل بر شش ماده‌است در جلسه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نگاه کنید به