قانون اجازه تاسیس آموزشگاه‌های اختصاصی به وزارت پست و تلگراف و تلفن

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون اجازه تأسیس آموزشگاه‌های اختصاصی به وزارت پست و تلگراف و تلفن - مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۱۸

ماده ۱ - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است آموزشگاه‌های اختصاصی در مرکز و شهرستانها به شرح ذیل تأسیس نماید:

الف - آموزشگاه مرکزی دارای سه شعبه خواهد بود.

شعبه اول - برای کارهای عمومی پستی و تلگرافی که شرط ورود آن دارا بودن تحصیلات سه سال اول دبیرستان بوده و دوره تحصیلی آن دو سال‌می‌باشد.

شعبه دوم - کسانی که دارای معلومات دوره کامل علمی دبیرستان باشند برای کارهای الکتریکی و مکانیکی مربوط به تلگراف، تلفن، بی‌سیم، پخش‌صدا و غیره در این شعبه پذیرفته شده و دوره تحصیلی آن نیز دو سال می‌باشد.

شعبه سوم - شرط ورود این شعبه داشتن دانشنامه‌های دانشکده فنی ایران یا خارج یا هنرسرای عالی صنعتی می‌باشد.

دوره تحصیلی این طبقه مدت یک سال خواهد بود که به تکمیل اطلاعات و معلومات فنی اختصاصی وزارت پست و تلگراف اشتغال خواهند داشت. ب - آموزشگاه شهرستانها که عنوان کلاس را داشته و معلومات پستی و تلگرافی را در مدت یک سال فرا خواهند گرفت و در نقاط لازمه کشورمخصوصاً در نقاط گرمسیر متدرجاً دایر می‌گردد شرط ورود به این آموزشگاه حداقل داشتن گواهینامه ابتدایی است.

تبصره - برنامه تحصیلی کلاس مخصوص شهرستانها و آموزشگاه‌های سه‌گانه مرکز و آیین‌نامه امتحان داخلی و نهایی آنها را وزارت پست وتلگراف و تلفن بر طبق احتیاجات خود تنظیم نموده و برای تصویب به شورای عالی فرهنگ خواهد فرستاد.

ماده ۲ - فارغ‌التحصیل‌های آموزشگاه‌های شهرستانها در صورت داشتن گواهینامه سه سال اول و یا دوم متوسطه (‌و یا دادن امتحان آن) می‌توانند به‌شعبه اول یا دوم آموزشگاه مرکز وارد شده پس از طی دوره و گرفتن گواهینامه از مزایای قانونی آن بهره‌مند شوند.

ماده ۳ - کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن که حائز شرایط مربوطه باشند می‌توانند دروس هر یک از شعب را تهیه کرده و در امتحانات نهایی‌آموزشگاه‌های اختصاصی شرکت نموده پس از موفقیت و اخذ گواهینامه مربوطه از مزایای قانونی آن بهره‌مند شوند.

ماده ۴ - فارغ‌التحصیلهای آموزشگاه‌های شهرستانها با پایه یک و شعبه اول مرکز با پایه دو و شعبه دوم با پایه سه و شعبه سوم با پایه چهار اداری‌استخدام می‌شوند ولی فارغ‌التحصیلهای آموزشگاه‌های شهرستانها فقط تا پایه پنج می‌توانند ارتقاء حاصل نمایند ترفیع از این پایه به پایه بالا برای‌فارغ‌التحصیلهای شهرستانها موکول به ورود به یکی از شعب آموزشگاه‌های مرکز و اخذ گواهینامه آن می‌باشد.

ماده ۵ - کلیه دانش‌آموزان مرکز و شهرستانها باید در موقع ورود تعهد کتبی بسپارند که پس از فراغ از تحصیل مدت ۵ سال با دریافت مقرری به‌خدمات مختلفه وزارت پست و تلگراف و تلفن اشتغال ورزند کسانی که مطابق تعهد خود عمل ننمایند علاوه بر اینکه باید از عهده هزینه‌ای که دولت‌درباره آنها نموده برآیند از مزایای این قانون نیز محروم خواهند بود.

ماده ۶ - کلیه مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه آن به استثنای موادی که در این قانون تصریح شده شامل کسانی که به موجب این‌قانون استخدام و صاحب پایه می‌شوند نیز خواهد بود.

ماده ۷ - وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است استخدام و پایه دانش‌آموزان مرکز و شهرستانها که در امتحانات مربوطه موفقیت حاصل‌نمایند از تاریخ صدور ابلاغ قبولی آنان تا مدت شش ماه عملی نماید.

این قانون که مشتمل بر هفت ماده‌است در جلسه بیست و سوم دی ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری