قانون اجازه برقراری حکومت نظامی در هشت نقطه از منطقه خوزستان برای مدت سه ماه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون اجازه برقراری حکومت نظامی در هشت منطقه از نقطه خوزستان برای مدت سه ماه مصوب - ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۳

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود مقررات فرمانداری نظامی را در هشت نقطه از منطقه خوزستان به شرح زیر:

آبادان - گچساران - لالی - بندر معشور - آغاجاری - خرمشهر - مسجد سلیمان هفت‌گل.

از تاریخ ساعت ۵ صبح روز ۳۳٫۲٫۶ برای مدت سه ماه تاتاریخ ساعت ۵ صبح روز ۳۳٫۵٫۶ برقرار نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده واحده‌است در جلسه یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه دوشنبه دهم خرداد ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.