قانون اجازه برقراری حکومت نظامی در شهرستان تهران برای مدت سه ماه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون اجازه برقراری حکومت نظامی در شهرستان تهران برای مدت سه ماه مصوب - ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۳

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود مقررات فرمانداری نظامی را در شهرستان تهران از تاریخ ساعت ۵ صبح روز ۳۳٫۲٫۱ برای مدت سه ماه‌تا تاریخ ساعت ۵ صبح روز پانزدهم امرداد ماه ۳۳ برقرار نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده واحده‌است در جلسه سه‌شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه پنجشنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.