قانون اجازه انجام هزینه‌های ضروری و خرید وسایل و لوازم (وسایط نقلیه) اصلاحات ارضی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه انجام هزینه‌های ضروری و خرید وسایل و لوازم (وسایط نقلیه) اصلاحات ارضی - مصوب ۳ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱ - عمل وزارت کشاورزی مبنی بر پرداخت هزینه‌های ضروری و خرید وسائل و لوازم (‌وسیله نقلیه حداکثر پانزده جیپ) مورد احتیاج سازمان‌اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۰ با تصویب شورای اصلاحات ارضی از محل درآمد ۲۵% فروش خالصجات تأیید می‌شود.

ماده ۲ - وزارت دارایی مکلف است اسناد هزینه انجام شده از محل دو میلیون ریال وام پرداختی به وزارت کشاورزی در سال ۱۳۴۰ را جهت‌هزینه‌های اجرایی اصلاحات ارضی به هزینه قطعی منظور نماید.

ماده ۳ - وزارت کشاورزی و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

قانون بالا مشتمل بر سه ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا درتاریخ بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز پنجشنبه سوم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی