قانون اجازه انتقال سه هزار تومان از اعتبارات بودجه سال ۱۳۰۷ وزارت فواید عامه بر بودجه سنه ۱۳۰۷ اداره نظمیه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

قانون اجازه انتقال سه هزار تومان از اعتبارات بودجه سال ۱۳۰۷ وزارت فوائد عامه به بودجه سنه ۱۳۰۷ اداره نظمیه - مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۰۸

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که مبلغ سه هزار تومان از اعتبارات بودجه سنه ۱۳۰۷ وزارت فوائد عامه حذف و بربودجه سنه ۱۳۰۷ اداره نظمیه از بابت قرضی که وزارت فوائد عامه برای تعمیر اداره مزبوره داده‌است اضافه نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر

۱۳۰۷ وزارت فوائد عامه به بودجه سنه ۱۳۰۷ اداره نظمیه