New Server

قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی به مقررات مربوط به عملیات زیردریایی‌ها در موقع جنگ

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی به مقررات مربوط به عملیات زیردریایی‌ها در موقع جنگ - مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۱۷

ماده واحده - مجلس شورای ملی الحاق دولت شاهنشاهی را به مقررات مربوط به عملیات زیردریایی‌ها درباره کشتی‌های بازرگانی در موقع جنگ‌مندرجه در صورت‌مجلسی که در ۱۵ آبان ۱۳۱۵ (۶ نوامبر ۱۹۳۶) در لندن امضاء شده تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری