قانون اجازه افزایش سرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون اجازه افزایش سرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران - مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۲۷

ماده واحده - دولت مجاز است برای تقویت بنیه مالی بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران به منظور تأسیس شعب و نمایندگی‌ها مبلغ یکصد وشصت میلیون ریال به سرمایه فعلی بانک اضافه نماید و این اضافه را از اعتبار عمران در ظرف سال ۱۳۲۷ در حدود موجودی اعتبارات عمرانی و بقیه‌را در چهارماهه اول سال ۱۳۲۸ بپردازد این افزایش باید به تناسب شهرستانها و شعب موجود و جدیدالتأسیس تقسیم شود همچنین دولت می‌تواندبرای پیشرفت بانک مزبور از وجوه اختصاصی خود مبلغ سپرده ثابت یا حساب جاری در بانک کشاورزی متمرکز سازد.

بانک کشاورزی موظف خواهد بود در ظرف مدت سه ماه پس از افزایش سرمایه به منظور تقلیل کارمزد در آیین‌نامه‌های خود تجدید نظر نموده و معادل‌نصف از سرمایه اضافی خود را با بهره شش درصد و بدون کارمزد به وامهای بیست هزار ریال به کشاورزان و خرده‌مالکین که عملاً و شخصاً متصدی‌زراعت هستند اختصاص دهد.

تبصره ۱ - بانک کشاورزی می‌تواند همانطور که بانک ملی ایران برای بازرگانان اعتبار بدون وثیقه تعیین کرده در مواردی که مالکین و کشاورزان‌برای راه انداختن امور فوری زراعتی خود تقاضای وام کوتاه مدت کنند تا حدود اعتبارات هر کدام وامهای عادی که حداکثر مدت آن از سه ماه تجاوزنکند و بیش از یک بار قابل تمدید نباشد بپردازد.

تبصره ۲ - بانک کشاورزی در ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در استانها و شهرستانهایی که واجد شرایط تأسیس بانک می‌باشند واهمیت فلاحتی دارند اقدام به تأسیس بانک می‌نماید.

تبصره ۳ - کارفرمایان اعم از دولتی و غیر دولتی که بیش از صد کارگر داشته باشند موظفند برای کارگران خود و عائله آنها خانه بسازند.

تبصره ۴ - شهرستانهایی که هنوز شعبه بانک کشاورزی تشکیل نشده از حیث تشکیل شعبه مقدم بر نقاطی باشد که سابقه تشکیل شعبه دارند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت