قانون اجازه اعتبار چهل میلیون ریال جهت مبارزه با انواع ملخ‌ها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون اجازه اعتبار چهل میلیون ریال جهت مبارزه با انواع ملخ‌ها - مصوب ۲۳ آذر ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۲۲ آذر ۱۳۲۹ مجلس سنا


ماده واحده - برای مبارزه با انواع ملخها مبلغ چهل میلیون ریال اعتبار تصویب و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود اعتبار مزبور را از محل درآمدعمومی سال ۱۳۲۹ کشور به تدریجی که مصرف پیدا می‌کند بر طبق درخواست وزارت کشاورزی در اختیار وزارت نامبرده بگذارد.

تبصره - هر مبلغ از اعتبار مزبور در سال آینده مصرف پیدا کند از درآمد عمومی سال مزبور قابل تعهد و پرداخت خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و یک تبصره‌است در جلسه پنجشنبه بیست و سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه بیست و دوم آذر ماه ۱۳۲۹ مجلس سنا تأیید شده‌است

منبع

قانون اجازه اعتبار چهل میلیون ریال جهت مبارزه با انواع ملخ‌ها