New Server

قانون اجازه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مذکور و عناوین و مواد قانون‌ مجازات عمومی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم


قانون اجازه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مذکور و عناوین و مواد قانون‌مجازات عمومی - مصوب ۱۳۵۴٫۲.۲۸

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مذکور و عناوین ومواد قانون مجازات عمومی پیوست را بعد از تصویب کمیسیونهای دادگستری مجلسین اجرا کند و پس از دو سال از تاریخ تصویب، لایحه نهایی را بااصلاحاتی که ضروری تشخیص داده شود برای تصویب نهایی به مجلسین تقدیم نماید.

تبصره - مصوبات کمیسیونهای مذکور مادام که لایحه نهایی به تصویب نرسیده‌است قابل اجرا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴٫۲.۱۷، در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی