قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بین المللی مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نیز نگاه کنید به ‌قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسی
قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین

‌قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین - مصوب ۲۱ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳ امرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

‌این قانون دارای یک ماده است که در تاریخ شنبه سوم امرداد ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۴۳ به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.


‌ماده واحده - با توجه به لایحه ۲۱۵۷.۲۲۹.۱۸ -۱۳۴۲.۱۱.۲۵ دولت و ضمائم آن که در تاریخ ۱۳۴۲.۱۱.۲۱ به مجلس سنا تقدیم شده به دولت‌ اجازه داده می ‌شود که رییس و اعضای هیاتهای مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه‌های مربوط در استخدام دولت‌ شاهنشاهی می ‌باشند از مصونیتها و معافیتهایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند (‌و) ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۴۰ به امضاء رسیده است می ‌باشد برخوردار نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ شنبه سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۴۳ به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر خطیبی

منبع


جستارهای وابسته