New Server

قانون اجازه استفاده از خدمات همافرانی که خدمات آنها پایان یافته

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون اجازه استفاده از خدمات همافرانی که خدمات آنها پایان یافته - مصوب ۱۳۵۷٫۹.۱۲

ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود آن عده از همافران ارتش شاهنشاهی را که پس از انجام خدمت مورد تعهد به مدتهای پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۶ "‌قانون الحاق موادی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران" مصوب سوم بهمن ماه ۱۳۴۷ تمایل‌به ادامه خدمت به صورت نظامی ندارند و داوطلب خدمت به صورت غیر نظامی از طریق خرید خدمت می‌باشند پس از باز خرید سوابق خدمت‌نظامی به کار گمارده و اجرت و مزایای آنان را بر اساس تخصص و ارزش تجارب و اطلاعاتی که دارند و با توجه به شرایط بازار کار پرداخت نماید.

تبصره - نحوه اجرای این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت جنگ می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ و در جلسه روز شنبه‌بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی