قانون اجازه استرداد کتیبه‌های طلا خط علیرضا عباسی به آستانه قدس رضوی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه استرداد کتیبه‌های طلا خط علیرضا عباسی به آستان قدس رضوی - مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۲۳

ماده واحده - مجلس شورای ملی به هیأت نظارت اندوخته اسکناس اجازه می‌دهد کتیبه‌های خط علیرضا عباسی متعلق به آستان قدس رضوی راکه جزء پشتوانه اسکناس منظور شده در قبال دریافت معادل آن طلا به آستان قدس رضوی منتقل نماید.

تبصره - به هیأت نظارت اندوخته اسکناس اجازه داده می‌شود:

۱ - اشیاء و پارچه‌های طلایی را که جنبه تاریخی و صنعتی داشته و فعلاً جزء پشتوانه اسکناس است در قبال دریافت طلا هموزن آنها به موزه ایران‌باستان واگذار نماید.

۲ - شمشهای خرد و ناجور و مختلف‌العیار و همچنین مسکوکات طلای معیوب خارجی و داخلی را در قبال دریافت شمش طلای مرغوب که ازحیث طلای خالص معادل آن شمشها و مسکوکات باشد به بانک ملی ایران واگذار نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی- محمدصادق طباطبایی