قانون اجازه استخدام ۴ نفر گوینده زبان عربی و ۳ نفر گوینده زبان اردو

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه استخدام ۴ نفر گوینده زبان عربی و ۳ نفر گوینده زبان اردو - مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

به استناد ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ ماده واحده ذیل تصویب می‌شود:

ماده واحده - عمل وزارت اطلاعات مبنی بر استخدام چهار نفر گوینده زبان عربی و سه نفر گوینده زبان اردو از اتباع بیگانه جهت گویندگی رادیو باحقوق ماهانه هر یک حداکثر سی هزار ریال برای برای مدت پنج سال از تاریخ اشتغال به کار از محل اعتبار مربوط مورد عمل خود تأیید می‌شود و قرارداداستخدام آن‌ها باید با رعایت کامل قانون مربوط به شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجه مصوب عقرب ۱۳۰۱ تنظیم و پس از جلب موافقت‌کمیسیون خارجه مجلسین در مورد نام و ملیت هر یک از آنها امضاء و مبادله شود.

وزارت اطلاعات در صورت احتیاج می‌تواند قرارداد استخدامی هر یک از افراد مذکور را برای مدت پنج سال دیگر تمدید نماید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و نهم بهمن ماه‌یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی