قانون اجازه استخدام ۲۷ نفر مهندسین و متخصصین کارهای ساختمانی راه‌آهن

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون اجازه استخدام بیست و هفت نفر مهندسین و متخصصین کارهای ساختمانی راه‌آهن - مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۱۹

ماده واحده - وزارت راه مجاز است ۲۷ نفر مهندسین و متخصصینی که اسامی تابعیت - سمت - میزان حقوق - هزینه سفر آمدن و معاودت آنها درصورت ضمیمه ذکر شده برای مدت دو سال از تاریخ اشتغال با شرایط ذیل استخدام نموده حقوق و هزینه سفر آنها را که در صورت ذکر شده پرداخت‌نماید:

۱ - اشخاص مذکور هر یک حق استفاده از یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق در مقابل یازده ماه خدمت خواهند داشت.

۲ - وزارت راه حق دارد با اخطار یک ماه قبل به خدمت هر یک از آنها خاتمه دهد و اشخاص مذکور نیز با اخطار کتبی دو ماه قبل حق تقاضای‌فسخ قرارداد خود را خواهند داشت و در هر دو صورت حق استفاده از حقوق مدت مرخصی استحقاقی و هزینه سفر مراجعت برای آنها محفوظ است.

۳ - چنانچه برای اشخاص مذکوره کسالتی رخ دهد که معالجه آن بیش از یک ماه به طول انجامد حقوق ایام کسالت آنها فقط برای یک ماه تأدیه‌خواهد شد و وزارت راه می‌تواند قرارداد آنها را با پرداخت هزینه سفر مراجعت و حقوق مرخصی استحقاقی الغاء نماید.

۴ - در صورتی که اشخاص مذکور در نتیجه بروز سانحه یا کسالت مزاج مجبور به ترک خدمت شوند و همچنین در صورت فوت هر یک از آنان‌هزینه سفر مراجعت آنها با حقوق مدت خدمت و مرخصی که تا آن تاریخ ذیحق هستند به مشارالیهم یا کسان آنها تأدیه خواهد شد. ۵ - از حقوق کلیه اشخاص مذکوره در صورت ضمیمه طبق مقررات فعلی مالیات بر درآمد گرفته خواهد شد.

۶ - سایر شرایط استخدامی این اشخاص طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد بدیهی است وجوهی که تا کنون به مهندسین نامبرده‌پرداخت شده بابت حقوق مصوبه آنها محسوب خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت پیوست است در جلسه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

جدول: دوره ۱۲ - جلد ۱ - صفحه ۴۸۸ الی ۴۹۰

پیوست قانون اجازه استخدام ۲۷ تن مهندسین و کارشناسان راه آهن

شماره ترتیب تبعیت سمت میزان حقوق میزان ارز میزان هزینه مسافرت
۱ هورمستاد گوستاف سوئد مهندس ایستگاه ۳۵۰۰ ریال ۳۰ درصد ۵۰ لیره
۲ گرانلی هانس سوئد مهندس ایستگاه ۳۵۰۰ ریال ۳۰ درصد ۶۰ لیره
۳ تانکوال استن سوئد مهندس ایستگاه ۳۵۰۰ ریال ۳۰ درصد ۶۰ لیره
۴ رومبنس هوگو لتونی مهندس ریل‌گذاری ۴۵۰۰ ریال ۳۰ درصد ۴۵ لیره
۵ گوستاو بیر آلمان مهندس محاسب فنی ۴۰۰۰ ریال ۲۰ درصد
۶ ویلهلم ساپف آلمان سرمهندس کل ساختمان راه‌آهن ۱۴۰۰۰ ریال ۵۰ درصد
۷ وامپفلرورنر سویس مهندس قطعه ۵۵۰۰ ریال ۳۰ درصد ۶۰ لیره
۸ گورت گیلنستن سوئد مهندس قطعه ۵۵۰۰ ریال ۳۰ درصد ۶۰ لیره
۹ جومساس انکارت نروژ معاون مهندس قطعه ۳۵۰۰ ریال ۳۰ درصد ۵۰ لیره
۱۰ گونتر برک اتو سوئد مهندس قطعه ۵۵۰۰ ریال ۳۰ درصد ۶۰ لیره
۱۱ اریه ساموئل فلسطین محاسب فنی ۳۰۰۰ ریال ۲۰ درصد
۱۲ لوف آرتور سوئد مهندس قطعه ۴۰۰۰ ریال ۳۰ درصد ۵۰ لیره
۱۳ سیرمس کارلیس لتونی معاون مهندس قطعه ۳۵۰۰ ریال ۳۰ درصد ۴۵ لیره
۱۴ اریک لیونکویست سوئد مهندس برای اداره مرکزی ۵۰۰۰ ریال ۳۰ درصد ۶۰ لیره
۱۵ کریستوفر فراسکیونلیسن نروژ مهندس قطعه ۶۰ لیره ۵۰ درصد ۶۰ لیره
۱۶ ویلهلم فرانس آلمان رییس تاسیسات فنی اداره مرکزی ۵۵۰۰ ریال ۳۰ درصد
۱۷ گیولاسنتکرانی هنگری مهندس محاسب برای اداره مرکزی ۳۵۰۰ ریال ۲۰ درصد
۱۸ ویلی پروشاسکا چک اسلواکی مهندس قطعه ۱۱ سمنان – مشهد ۵۰۰۰ ریال ۳۰ درصد
۱۹ کنزلر سویس مهندس قطعه ۱۱ تهران – آذربایجان ۵۵۰۰ ریال ۳۰ دلار
۲۰ روبرخت والتر سویس مهندس حوزه ۲ تهران – آذربایجان ۷۵۰۰ ریال ۴۰ دلار ۸۰ لیره
۲۱ لوکزینکر سویس مهندس حساب پل‌ها ۷۵۰۰ ریال ۳۰ دلار ۶۰ لیره
۲۲ برونو ورنلی مهندس قطعه ۱۲ گرمساز – مشهد ۴۵۰۰ ریال ۳۰ دلار ۶۰ بیره
۲۳ وسکولی اگوست سویس قطعه ۱۲ تهران – آذربایجان ۵۵۰۰ ریال ۳۰ درصد ۶۰ لیره
۲۴ کارل امیل السن دانمارک رییس دایره فنی اداره مرکزی ۶۵۰۰ ریال ۵۰ درصد
۲۵ کارل فردریک نیلسن دانمارک مهندس اداره مرکزی ۵۵۰۰ ریال ۵۰ درصد
۲۶ هانریک کلینگر آلمان (اتریش) مهندس قطعه ۱۰ آذربایجان ۵۵۰۰ ریال ۵۰ درصد
۲۷ ادوین ودین سوئد مهندس قطعه ۹ آذربایجان ۶۰۰۰ ریال ۵۰ درصد