قانون اجازه استخدام ۱۶ نفر فارغ‌‍‌التحصیلان آموزشگاه عالی جنگل و مرتع

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه استخدام ۱۶ نفر فارغ‌‍‌التحصیلان آموزشگاه عالی جنگل و مرتع - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا.

ماده واحده - سازمان جنگلبانی ایران مجاز است نسبت به استخدام ۱۶ نفر فارغ‌التحصیلان آموزشگاه عالی جنگل و مرتع برای تکمیل کادر فنی‌خود با رعایت کامل مقررات و قوانین استخدامی و به شرط پادار بودن اعتبار در بودجه آن سازمان اقدام نماید.

قانون بالا که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز شنبه هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است