قانون اجازه استخدام پنج نفر از پزشکان عالیرتبه آلمانی و اتریشی برای تدریس در دانشکده پزشکی تبریز

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم


قانون اجازه استخدام پنج نفر از پزشکان عالیرتبه آلمانی و اتریشی برای تدریس در دانشکده پزشکی تبریز - مصوب ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸

ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است پنج نفر از پزشکان عالیرتبه آلمانی و اتریشی را که مقام علمی و صلاحیت آنان را برای معلمی محرز بداندبه منظور تدریس در دانشکده پزشکی تبریز برای مدت سه سال از اول شهریور ۱۳۲۸ با شرایط ذیل استخدام نماید:

تبصره ۱ - حداکثر حقوق معلمین مزبور نباید از بیست و پنج هزار ریال در ماه تجاوز نماید.

تبصره ۲ - وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدام معلمین مزبور را بر طبق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ و سایرقوانین مربوطه تعیین و قرارداد استخدام آنان را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت