قانون اجازه استخدام پروفسور ابرلنگ تبعه فرانسه به سمت ریاست دانشکده پزشکی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون اجازه استخدام آقای پرفسور ابرلنگ تبعه فرانسه به سمت ریاست و استادی دانشکده پزشکی - مصوب ۹ بهمن ماه ۱۳۱۸

ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است آقای پرفسور (‌ابرلنگ) تبعه دولت جمهوری فرانسه را از تاریخ دوم دی ماه ۱۳۱۸ تا آخر روز ۱۵ شهریورماه ۱۳۲۱ برای مدت دو سال و هشت ماه و چهارده روز به سمت ریاست و استادی دانشکده پزشکی و داروسازی و دندانسازی با شرائط پایین‌استخدام نماید:

الف - حقوق آقای پرفسور ابرلنگ در سال (۷۲۰۰۰) ریال و یک هزار پهلوی طلا خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت.

ب - هزینه سفر آمدن آقای پرفسور ابرلنگ به تهران مبلغ ۱۵۰ پهلوی طلا یا معادل آن به ارز خارجه پرداخته می‌شود و هنگام پایان قرارداد چنانچه‌قرارنامه آقای پرفسور ابرلنگ تجدید نشود مبلغ ۱۵۰ پهلوی طلا یا معادل آن به ارز خارجه به عنوان هزینه مسافرت برای برگشتن به فرانسه به اوپرداخته خواهد شد.

ج - چنانچه آقای پرفسور ابرلنگ شخصاً قرارداد خود را فسخ نماید حق دریافت هزینه برگشتن مصرح در قسمت (ب) را نخواهد داشت.

د - آقای پرفسور ابرلنگ سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن اعطای آن با وزارت فرهنگ خواهد بود.

ه - وزارت فرهنگ می‌تواند در شهریور ماه ۱۳۲۰ به خدمت استاد مزبور خاتمه دهد مشروط به اینکه لااقل سه ماه قبل به او اطلاع داده باشد وهمچنین آقای پرفسور ابرلنگ می‌تواند در موقع مزبور با اخطار قبلی سه ماه از خدمت کناره‌گیری کند در هر دو صورت هزینه معاودت بر طبق فقره (ب)‌به او پرداخته خواهد شد.


و - وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدامی آقای پرفسور ابرلنگ را بر طبق ماده ۲ قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد او راامضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری