قانون اجازه استخدام پانزده نفر استاد اتباع خارجه برای تدریس در دانشکده‌های پزشکی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه استخدام پانزده نفر استاد اتباع خارجه برای تدریس در دانشکده‌های پزشکی مشهد و شیراز و اصفهان - مصوب ۷ خرداد ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۵ تیر ماه ۱۳۳۰ مجلس سنا


ماده واحده - به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود برای تدریس در دانشکده‌های پزشکی شهرستانهای مشهد - شیراز - اصفهان پانزده نفر استادمتخصص که صلاحیت آنان از هر جهت محرز باشد از کشورهای اتریش - آلمان - فرانسه - سویس و بلژیک برای مدت سه سال استخدام نماید.


تبصره ۱ - حداکثر حقوق هر یک از معلمین مزبور نباید از سی هزار ریال ماهیانه که نصف آن به ارز قابل پرداخت است تجاوز نماید.


تبصره ۲ - وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدام معلمین مزبور را بر طبق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ و سایرقوانین مربوطه تعیین و قرارداد آنان را امضاء نماید.


تبصره ۳ - حقوق معلمین مزبور و هزینه سفر خود و خانواده آنان (‌زن و اطفال صغیر) از محل صرفه‌جویی شش‌ماهه اول سال جاری بودجه‌دانشکده‌های مزبور قابل پرداخت خواهد بود.

این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره‌است در جلسه سه‌شنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۵ تیر ماه ۱۳۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است