قانون اجازه استخدام و حدود اختیارات دکتر میلیسپو رییس کل دارایی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون اجازه استخدام و حدود اختیارات دکتر میلیسپو رییس کل دارایی - مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۲۱

ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اختیار می‌دهد که آقای دکتر ارتور. س. میلیسپو تابع دول متحده امریکای شمالی را به سمت ریاست کل‌دارایی برای مدت پنج سال با اختیارات و وظایفی که در این قانون ذکر شده استخدام نماید.

ماده دوم - ابتدای استخدام از روز حرکت آقای دکتر میلیسپو از واشنگتن محسوب می‌شود و پس از انقضاء سه سال دولت ایران یا آقای دکترمیلیسپو مختار خواهند بود که دو سال باقی مدت استخدام را ادامه و یا فسخ نمایند ولی هر یک از طرفین باید قصد خود را دائر به پایان خدمت چهارماه قبل اعلام نموده باشد.

ماده سوم - حقوق رییس کل دارایی از قرار سالی هیجده هزار دلار امریکایی (۱۸۰۰۰) می‌باشد که به اقساط متساوی و ماهیانه به دلار امریکایی‌پرداخته می‌شود و به علاوه خانه مسکونی متناسب با شغل مشارالیه با سوخت و روشنایی به عهده دولت خواهد بود.

ماده چهارم - هزینه مسافرت به ایران و مراجعت آقای دکتر میلیسپو و خانواده بلافصل ایشان از طرف دولت ایران تأدیه می‌شود و همچنین هزینه‌مسافرت مشارالیه در ایران برای انجام خدمت به عهده دولت خواهد بود.

ماده پنجم - آقای دکتر میلیسپو در مقابل هر سال خدمت حق یک ماه مرخصی با حقوق خواهد داشت و ممکن است این مرخصی برای مدت سه‌سال ذخیره شود و در داخل یا خارج ایران صرف گردد. هر گاه تا پایان دوره خدمت از آن استفاده نشود حقی برای حقوق مرخصی اضافه بر مواجب‌معمولی نخواهد داشت.

ماده ششم - در صورتی که قبل از پایان مدت استخدام آقای دکتر میلیسپو فوت نماید یا در نتیجه خدمت به دولت ایران ناتوان و از کار فرو مانددولت ایران معادل حقوق دو سال به مشارالیه یا وراثش تأدیه خواهد نمود و همچنین هزینه مراجعت خود یا خانواده‌اش به عهده دولت ایران خواهدبود.

هر گاه علل فوق در دو سال آخر خدمت پیش آمد نماید مشارالیه یا وراثش فقط به دریافت حقوق بقیه مدت خدمت ذیحق خواهند بود.

ماده هفتم - در صورتی که قرارداد استخدام آقای دکتر میلیسپو به جهاتی غیر از آنچه در ماده ششم ذکر شده پایان یابد دولت ایران به طور منصفانه بااو رفتار خواهد کرد.

ماده هشتم - رییس کل دارایی تحت نظارت کلی وزیر دارایی تصدی مستقیم نسبت به کلیه اداره امور دارایی خواهد داشت مشارالیه با تصویب وزیردارایی اختیار تام برای تهیه بودجه خواهد داشت و در صورتی که احتیاجی به تجدید سازمان باشد با تصویب وزیر دارایی در وزارت دارایی و سایردوائر دولتی که بستگی مستقیم با وصول محاسبات و صرف وجوه عمومی دارند تجدید سازمان خواهد نمود و حق دارد پس از استشاره با وزیر دارایی‌و طبق قوانین استخدامی هر کارمند وزارت دارایی یا هر کارمندی را که به اداره مالیه وابسته باشد و یا بنگاه‌هایی که با سرمایه دولت اداره می‌شوند وکارمندان دوائر دیگری را که با وصول محاسبات و صرف وجوه عمومی بستگی مستقیم دارند به خدمت منصوب کند، ترفیع رتبه و تنزل دهد منتقل یااز خدمت معاف کند و نیز مکلف است با اشتراک مساعی وزیر دارایی رفتار هر کارمندی را که مورد شکایت وزیر دارایی باشد بررسی نموده و اقدام لازم‌نماید.

دولت ایران قبل از آنکه راجع به کلیه مسائل مالی اقدام یا تصمیم بگیرد با رییس کل دارایی مشورت خواهد کرد. رییس کل دارایی در جلسات هیأت‌وزیران و کمیسیون‌های مجلس شورای ملی در مواردی که امور مالی مطرح است حق حضور خواهد داشت.

ماده نهم - با رعایت قوانین مربوطه پرداخت یا انتقال وجوه عمومی - انتقال اموال دولتی - تقلیل یا الغاء مالیاتها و عوارضی که قانون اجازه داده‌باشد با امضاء وزیر دارایی و موافقت رییس کل دارایی خواهد بود. هیچ نوع تعهد مالی به وسیله یا به نام دولت ایران بدون تصویب کتبی وزیر دارایی ورییس کل دارایی صورت نخواهد گرفت.

ماده دهم - رییس کل دارایی یا کسی که از طرف او تعیین می‌شود در هر موردی که برای اجراء وظیفه لازم شمرده شود به طور غیر محدود به کلیه‌برگها - پرونده‌ها قوانین و احکام و به تمام دفاتر و پرونده‌های حسابداری که مربوط به دارایی یا شعبات آن باشد دسترسی خواهند داشت.

ماده یازدهم - استخدام کارشناسان بیگانه و معاونین آنها برای خدمت در وزارت دارایی یا ادارات وابسته به امور مالی فقط با تقاضا و پیشنهاد رییس‌کل دارایی بوده و تمام آنها در مقابل وی مسئول خواهند بود.

رییس کل دارایی باید برای ایجاد منابع درآمد تازه و اصلاح قوانین موجوده مالیاتی و تکمیل حسن جریان ادارات و نظارت محاسبات و انتقال وجوه‌عمومی و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و توسعه اقتصادیات و رفاه کشور پیشنهادها و لوایح قانونی به دولت ایران تقدیم نماید.

ماده دوازدهم - رییس کل دارایی موظف است گزارش ماهیانه و سالیانه تهیه و به وزیر دارایی تقدیم کند و ضمن آن آمار و اطلاعات مبسوطی ازدرآمد و هزینه و نقود، بانکداری، ارز و غیره بدهد تمام مکاتبات رسمی و دفاتر حسابداری باید به فارسی نوشته شود.

ماده سیزدهم - در مواردی که موضوع تقدم پیش آید رییس کل دارایی بعد از وزیر دارایی مقام اول را دارا خواهد بود.

ماده چهاردهم - رییس کل دارایی حق ندارد در مسائل سیاسی یا مذهبی مداخله کند و نباید با مؤسسات بازرگانی خصوصی بستگی داشته باشد وبه طور کلی بجز در مواردی که در این قانون تصریح شده رییس کل دارایی موظف است طبق قوانین ایران که فعلاً مجری است یا بعداً وضع می‌شودرفتار نماید.

ماده پانزدهم - هر گاه در تفسیر و اجرای این اختیارات و وظائف اختلافاتی ایجاد شود رییس کل دارایی مکلف است برای حل و فصل این قبیل‌اختلافات با دولت و وزیر دارایی اشتراک مساعی نماید و در صورت بقاء اختلاف طرفین نباید قبل از اطلاع و تصمیم مجلس شورای ملی اقدامی‌نمایند.

ماده شانزدهم - دولت مجاز است به رییس کل دارایی اختیار دهد علاوه بر یک نفر ماشین‌نویس آمریکایی و یک نفر منشی آمریکایی شش نفرکارشناس برای رشته‌های مختلف امور دارایی از اتباع دول متحده آمریکای شمالی انتخاب و همراه خود به ایران بیاورد. اسامی و میزان حقوق مدت وسمت هر یک از آنها به موجب قانون جداگانه معین خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر شانزده ماده‌است در جلسه بیست و یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

- نگاه کنید به