New Server

قانون اجازه استخدام هیاتی از افسران و درجه‌داران ارتش کشورهای متحده امریکا برای وزارت جنگ

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون اجازه استخدام هیأتی از افسران و درجه‌داران ارتش کشورهای متحده آمریکا برای وزارت جنگ - مصوب ۱ آبان ماه ۱۳۲۲

ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد با انعقاد قراردادی بین دولتین ایران و کشورهای متحده آمریکای هیئتی از افسران ودرجه‌داران و متخصصین ارتش کشورهای متحده آمریکا را که تعداد افسران آن از سی نفر تجاوز نخواهد نمود به منظور اصلاح امور اداری ارتش و باشرایط زیر استخدام نماید.

الف - نخست دسته افسران این هیأت به قرار زیر می‌باشند:

- سرلشگر ک. س. ریدلی
- سرهنگ ف. ک. دومان
- سرهنگ توماس ا. ماهونی
- سرهنگ ۲ سوکارد
- سرگرد ر. س. کنلی
- سروان و. ا. کیدویتس‌
- سروان ر. ی. ساندرس. ارشد افسران مأمور هیأت سمت ریاست هیأت را داشته و به عنوان مستشار نظامی وزارت جنگ طرف شور و معاضدت وزیرجنگ خواهد بود.

بقیه اعضاء این هیأت به تدریج که مورد احتیاج وزارت جنگ واقع شوند و دولتین در انتخاب آنان موافقت نمایند طبق مندرجات این قانون استخدام‌خواهند گردید.

ب - استخدام هیأت نامبرده اصولاً برای مدت جنگ یا اعلام خاتمه وضعیت فوق‌العاده ملی در کشورهای متحده آمریکا خواهد بود ولی دولت‌حق خواهد داشت قبل از انقضاء مدت در صورتی که صلاح بداند قرارداد استخدام آنها را فسخ و یا با حصول موافقت دولت کشورهای متحده آمریکابرای بعد از جنگ نیز تمدید نماید.

ج - اعضاء هیأت حقوق سالیانه خود را به پول رایج کشورهای متحده آمریکا به میزان زیر از دولت ایران دریافت خواهند داشت:

  • رییس هیأت چهار هزار و دویست هفت و دلار (۴۲۰۷).
  • معاون هیأت سه هزار و نهصد و هفت دلار (۳۹۰۷).
  • افسران دیگر هیأت هر کدام سه هزار و هفتصد و پنجاه و هفت دلار (۳۷۵۷).
  • درجه‌داران جزو افراد متخصص دو هزار و هفتصد و پنج دلار (۲۷۰۵).

این حقوق باید در دوازده قسط مساوی ماهیانه پرداخت گردد و هر مبلغ از حقوق ماهیانه هر یک از اعضاء هیأت بنا به تقاضای او به دلار در آمریکا وبقیه به ریال (‌به نرخ رسمی) در ایران قابل پرداخت خواهد بود. حقوق اعضاء هیأت از هر گونه عوارض و مالیاتهایی که فعلاً یا در آتیه چه از طرف دولت‌و چه از طرف تقسیمات اداری یا سیاسی تابعه دولت وضع گردد معاف و اگر در این موقع یا در طی مدت قرارداد مالیات جدیدی هم وضع شود که‌شامل حقوق این اعضاء گردد بایستی از طرف وزارت جنگ پرداخت گردد به قسمی که میزان حقوق معینه برای هر عضوی بدون کم و کسر عاید اوبشود.

هزینه سفر اعضاء هیأت از آمریکا به ایران و بالعکس در مدت جنگ به عهده دولت آمریکا و بعد از جنگ در صورت تمدید قرارداد به عهده دولت ایران‌خواهد بود.

در هر حال هر گاه اعضای هیأت بخواهند خانواده خود را به ایران بیاورند هزینه سفر زن و فرزند تحت تکفل آنان به عهده دولت ایران خواهد بود.

د - به دولت اختیار داده می‌شود پس از شور با وزارت جنگ حدود اختیارات و وظایف و سایر شرایط استخدام اعضاء هیأت نظامی را با موافقت‌دولت کشورهای متحده امریکا تعیین و به موقع اجرا گذارد.

ه - سایر شرایط استخدام اعضاء هیأت نظامی بر طبق قانون عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه اول آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری


نگاه کنید به