New Server

قانون اجازه استخدام مستخدمین بدون رتبه به وزیر صناعت

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون اجازه استخدام مستخدمین بدون رتبه به وزیر صناعت و معادن - مصوب ۱۹ دی ماه ۱۳۱۶

ماده واحده - وزیر صناعت و معادن مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر خرداد ماه ۱۳۱۷ برای مشاغلی که متصدی مناسب به تشخیص‌وزارت‌خانه بین منتظرین خدمت رسمی یافت نگردد کارکنان بدون رتبه استخدام نماید.

تبصره - مستخدمینی که از اول مهر ماه ۱۳۱۶ به دعوت وزارت صناعت به خدمت مشغول شده‌اند مشمول این قانون خواهند بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه نوزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری