قانون اجازه استخدام ده نفر تندنویس جهت مجلس سنا

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه استخدام ده نفر تندنویس جهت مجلس سنا - مصوب ۱۰ مرداد ماه ۱۳۲۹


ماده واحده - به کارپردازی مجلس سنا اجازه داده می‌شود که به حکم مسابقه تا ده نفر از بین کسانی که داوطلب برای تندنویسی مجلس سنا باشندانتخاب نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه روز سه‌شنبه دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۳۱ تیر ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است

نگاه کنید به

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ امرداد ۱۳۲۹ نشست ۵۳

منبع

قانون اجازه استخدام ده نفر تندنویس جهت مجلس سنا