قانون اجازه استخدام آقای هانریش سدلر تابع آلمان برای چاپخانه مجلس

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون اجازه استخدام آقای هانریش سدلر تابع آلمان برای چاپخانه مجلس - مصوب ۴ اسفند ماه ۱۳۱۹

ماده ۱ - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است آقای هانریش سدلر تابع آلمان را از روز حرکت به مدت دو سال خورشیدی برای کارهای مربوط‌به قسمت فوتورتوگراور از حیث عکاسی و تیزاب دادن و چاپ و ترکیب رنگها و همچنین سایر امور چاپ که مشارالیه در آنها تخصص دارد استخدام‌نماید.

ماده ۲ - حقوق دوساله آقای هانریش سدلر مبلغ نوزده هزار و دویست مارک آلمان خواهد بود که در آخر هر ماه خورشیدی هشتصد مارک نصف به‌ریال و نصف دیگر به مارک پایاپای (‌از محل ارزی بودجه مجلس شورای ملی) پرداخته می‌شود.

ماده ۳ - برای هزینه آمدن آقای هانریش سدلر مبلغ سه هزار و پانصد ریال و برای بازگشتن نیز مبلغ سه هزار و پانصد ریال منظور و پرداخته خواهدشد.

ماده ۴ - آقای هانریش سدلر در سال حق یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت.

ماده ۵ - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است سایر شرایط را مطابق ماده دوم قانون مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱‌تعیین و قرارداد آقای هانریش سدلر را امضاء و مبادله نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری