قانون اجازه استخدام آقای برتران تبعه فرانسه برای تدریس در دانشگاه تهران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون اجازه استخدام آقای برتران تبعه دولت جمهوری فرانسه برای تدریس در دانشگاه تهران - مصوب ۹ بهمن ماه ۱۳۱۸

ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است آقای برتران تبعه دولت جمهوری فرانسه را برای مدت دو سال و هشت ماه و چهارده روز از تاریخ دوم دی‌ماه ۱۳۱۸ تا آخر روز ۱۵ شهریور ماه ۱۳۲۱ خورشیدی برای تدریس در دانشگاه تهران با شرایط پایین استخدام نماید: الف - حقوق آقای برتران در سال مبلغ ۳۳۰۰۰ ریال به علاوه ۵۴۰ پهلوی طلا یا معادل آن به ارز خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت‌خواهد داشت.

ب - هزینه سفر آمدن آقای برتران به تهران مبلغ ۶۰ پهلوی طلا یا معادل آن به ارز خارجه پرداخته می‌شود و هنگام پایان قرارداد چنانچه قرارنامه‌آقای برتران تجدید نشود مبلغ ۶۰ پهلوی طلا به عنوان هزینه مسافرت برای برگشتن به فرانسه به او پرداخته خواهد شد.

ج - چنانچه آقای برتران شخصاً قرارداد خود را فسخ نماید حق دریافت هزینه برگشتن مصرح در قسمت (ب) را نخواهد داشت.

د - آقای برتران سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطای آن با وزارت فرهنگ خواهد بود و می‌تواند یک‌مرتبه از جمیع مرخصی‌های قانونی خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نماید.

ه - محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت فرهنگ معین خواهد شد.

و - وزارت فرهنگ و یا استاد مذکور از سال دوم استخدام او می‌توانند با اخطار قبلی سه ماه قرارداد را لغو نماید و در صورتی که وزارت فرهنگ‌این عمل را نماید هزینه برگشتن مذکور در قسمت (ب) پرداخته می‌شود.

ز - وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدامی آقای برتران را طبق مقررات قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد را امضاء ومبادله نماید:

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری