قانون اجازه ارجاع اختلافات احتمالی وزارت جنگ با کارخانه نورد آویاسیون به داوری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه ارجاع اختلافات احتمالی وزارت جنگ با کارخانه نورد آویاسیون به داوری - مصوب ۳ امرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ امرداد ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود در قراردادی که با کارخانه نوردآویاسیون پاریس برای خرید پاره مهمات مورد نیاز ارتش منعقدمی‌نماید اختلافات احتمالی طرفین را به داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس ارجاع نماید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه سوم مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی