قانون اجازه اخذ وام و اعتبارات به شرکت ملی ذوب‌آهن ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون اجازه اخذ وام و اعتبارات به شرکت ملی ذوب‌آهن ایران – مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۸ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

‌ماده واحده - شرکت ملی ذوب آهن ایران مجاز است وام و اعتبارات مورد نیاز خود را که مبلغ و شرایط آن را در هر مورد شورای عالی شرکت‌تصویب خواهد کرد از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی تحصیل نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۰٫۱۲٫۲۴ در جلسه فوق‌العاده روز شنبه بیست و هشتم‌اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد چهارم - ص. ۱۳۶۹