قانون اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۹ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را که به مجلس شورای ملی تقدیم و منضم به این قانون می‌باشدپس از تصویب کمیسیون مشترک خاص مرکب از ۲۴ نفر از نمایندگان مجلسین (۴ نفر از هر یک از کمیسیونهای دادگستری و اقتصاد و دارایی هر یک ازمجلسین به انتخاب هر یک از کمیسیونهای مزبور) به موقع اجرا بگذارد. مصوبات کمیسیون مشترک تا تصویب نهایی آن در مجلسین لازم‌الاجرا خواهدبود.

کمیسیون مشترک از نمایندگان مجلسین که پیشنهادهای اصلاحی کتبی به کمیسیون می‌دهند برای ادای توضیح دعوت می‌نماید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز دوشنبه نهم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی