قانون اجازه اجرای لایحه قانونی سازمان وزارت بهداری پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه اجرای لایحه قانونی سازمان وزارت بهداری پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس - مصوب ۸ بهمن ماه ۱۳۲۳

ماده واحده - وزارت بهداری مجاز است لایحه قانونی سازمان بهداری را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد کرده‌است پس از تصویب کمیسیون‌بهداری مجلس شورای ملی برای مدت دو سال به عنوان آزمایش به موقع اجرا بگذارد و نیز مجاز است نواقصی را که ممکن است در ظرف مدت مزبوردر عمل مشاهده شود ضمن لوایح تکمیلی با تصویب کمیسیون مزبور مرتفع نماید و پس از انقضاء دو سال لایحه قطعی سازمان بهداری را برای‌تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم دارد. لایحه مزبور پس از شور اول طبع و بین نمایندگان توزیع خواهد شد که نظریات خود را در ظرف ده روز ازتاریخ توزیع به کمیسیون اعلام دارند و پس از شور دوم لایحه مزبور لازم‌الاجراء خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی