قانون اجازه اجرای لایحه استخدام کشوری پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه اجرای لایحه استخدام کشوری پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین - مصوب ۲۴ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود لایحه استخدام کشوری را که به مجلس شورای ملی تقدیم شده پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک‌مجلسین به موقع اجراء بگذارد کمیسیون مزبور مرکب از بیست و چهار نفر می‌باشد که دوازده نفر از هر مجلس به انتخاب رؤسای مجلسین عضویت آن‌را خواهند داشت مصوبات کمیسیون مشترک تا تعیین تکلیف نهایی آن در مجلسین لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره - کمیسیون مزبور مکلف است از نمایندگان مجلسین که پس از تشکیل کمیسیون خاص ظرف یک ماه پیشنهادات کتبی به کمیسیون تقدیم‌دارند برای ادای توضیح در اطراف پیشنهاد خود دعوت به عمل آورد.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که در تاریخ روز دوشنبه شانزدهم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه‌بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی