قانون اجازه اجرای قوانین آیین‌نامه‌های مربوط به بهداری که قبل از تاسیس وزارت بهداری به عهده وزارت کشور بوده‌است به وزارت بهداری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به بهداری که قبل از تأسیس وزارت بهداری به عهده وزارت کشور بوده‌است به وزارت بهداری - مصوب ۸ بهمن ماه ۱۳۲۳

ماده واحده - در مورد کلیه قوانین مربوط به امور بهداری که قبل از تأسیس وزارت بهداری وزارت کشور مأمور اجراء و تنظیم آیین‌نامه‌های مربوط به‌آن بوده‌است از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداری قائم‌مقام وزارت کشور خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی