قانون اجازه اجرای تبصره ۶۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور در مورد افسران و هم‌ردیفان ژاندارمری کل کشور وشهربانی کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه اجرای تبصره ۶۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور در مورد افسران و همردیفان ژاندارمری کل کشور و‌شهربانی کل کشور - ‌مصوب ۴۹٫۲.۶

‌ماده واحده - مفاد تبصره ۶۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور از تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۴۲ در مورد افسران و همردیفان ژاندارمری کل کشور و از‌تاریخ اول آبان ماه ۱۳۴۲ در مورد افسران شهربانی کل کشور و از اول اسفند ماه ۱۳۴۴ در مورد همردیفان افسران شهربانی کل کشور از اعتبار بودجه‌های‌مربوط قابل اجرا است.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه سی و یکم فروردین ماه ۱۳۴۹ در جلسه روز یکشنبه ششم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی