فرمان همایونی راجع به قانون بازگشت املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید به ملکیت اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی ۲۹ تیر ۱۳۲۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم فرمان‌های محمدرضا شاه پهلوی

محمدرضا شاه پهلوی

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

شماره ۶۹۵۵ ۳۲۸/۵/۱۸

وزارت دارائی.

فرمان همایونی راجع به قانون باز گشت املاک و مستقلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید بملکیت اعلحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی بانضمام قانون مزبور که در جلسه دوشیبه بیستم تیرماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است [۱]ذیلا ابلاغ می‌گردد:

با تأییدات خداوند متعال

ما

پهلوی شاهنشاه ایران

محل صحه مبارک

نظر باصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم.

ماده اول) قانون بازگشت املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید بملکیت شخص ما که در جلسه بیستم تیر ماه ۱۳۲۸ بتصویب مجلس شوایملی رسیده و منضم باین دستخط است بموقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم) هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند.

بتاریخ ۲۹ تیر ماه ۳۲۸


قانون بازگشت املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید بملکیت اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی.

قانون بازگشت املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید به ملکیت اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی

ماده واحده) – املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید که مطابق فرمان همایونی مورخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۲۰ بدولت واگزار شده‌است تا بمصارف خیریه برسد (باستثنای اراضی که در آنها کارخانه تأسیس شده و ابنیه و ساختمانهای توابع آنها و همچنین املاک و مستغلاتی که بموجب حکم دادگاههای مربوطه باستناد قانون املاک واگذاری مصوب خرداد ۱۳۲۱ ملک اشخاص شناخته شده و یا من بعد می‌شود) از این تاریخ بملکیت اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی بر می‌گردد که بنا بتصمیمی که اتخاذ فرموده‌اند بنام موقوفه خاندان پهلوی نامیده شود و عواید آن بمصرف امور خیریه برسد.

اداره بهره برداری املاک و مستغلات مزبور بعهده سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی خواهد بود و سازمان آنها را بهر نحو که صلاح بداند بهره برداری نموده و عواید حاصله را بنحویکه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در وقف نامه قید خواهند فرمود بمصرف میرساند.

این واگذاری در مورد املاک و مستغلاتی که تا این تاریخ ملک قطعی دولت شناخته شده فوراً و در مورد بقیه بلافاصله پس از صدور حکم قطعی دادگاههای مربوطه برله دولت نسبت بهریک از آنها انجام خواهد گرفت.

برای استفاده مجانی از ابنیه که مورد استفاده قطعی ادارات دولتی است ترتیب خاصی بین سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و ادارات دولتی داده خواهد شد. این قانون که مشتمل بر یکماده‌است در جلسه دوشنبه بیستم تیر ماه یکهزار سیصد و بیست هشت بتصویب مجلس شوایملی رسید.

رئیس مجلس شواریملی – رضا حکمت.

اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.

م – ۲۷۰۱ نخست وزیر.

نگاه کنید به

بن مایه‌ها