فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی به فرماندهان ارتش فرستاده شده به آذربایجان ۲۱ آذر ماه ۱۳۲۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
روز نجات آذربایجان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

فرمان‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

وضعیت داخلی ایران پس از اشغال به وسیله ارتش شوروی و بریتانیا


فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی به فرماندهان ارتش فرستاده شده به آذربایجان ۲۱ آذر ماه ۱۳۲۵


چون طبق تلگراف‌های واصله، انجمن ایالتی آذربایجان متوجه مضار برادرکشی و مقاومت در مقابل قوای نظامی شده‌است، ماجراجویان از مبارزه و ایستادگی در مقابل قوای نظامی دست برداشته و حاضر به تسلیم گردیدند.
با در نظر گرفتن مراتب بالا، امر می‌دهم که قوای نظامی طبق اوامری که از طرف ما ابلاغ خواهدشد به طرف مناطق آذربایجان حرکت نموده و با مراعات اصول نظامی و مقررات سپاهی‌گری پیشروی و با هم میهنان عزیز آذربایجانی با کمال مهربانی و رأفت رفتار نمایند، و در صورتی که تیراندازی و عملیات ماجراجویانه نسبت به آنها بشود بایستی فقط به گرفتن اسلحه و برقراری امنیت کامل اقدام و در مواردی که اقدام به تجاوز و تعرض شود، طبق وظایف نظامی خود رفتار نمایند. ضمناً امر می‌دهم که فرماندهان مراقب رفتار و اعمال کلیه افراد ارتش، نگهبانی و شهربانی بوده، کوچکترین سوءرفتار و سوءحرکات آنها را به اشد طرق مؤاخذه و بازخواست نمایند. مسئولیت هر سوءرفتار و سوءجریان در هر یک از مناطق به عهده فرماندهان مسئول بوده و به هیچ اسم و رسمی در صورت قصور و مساحمه از آنها صرفنظر نخواهدشد. کلیه قوای تأمینیه هر منطقه تحت اوامر فرمانده آن منطقه قرار داشته و بایستی تمام اعمال قوای تأمینیه ارتش و نگهبانی و شهربانی زیر نظر دقیق او اداره شود.