فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درباره مسکن و اجاره خانه ۷ تیر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جشن سدمین سالگرد زادروز اعلیحضرت رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی
ShahanshahAryamehrFarmanHousing7Tir2536.jpg

فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درباره مسکن و اجاره خانه ۷ تیر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

جناب امیرعباس هویدا نخست وزیر

نظر به اینکه مسکن یکی از پایه‌های اصلی رفاه بهزیستی است و تأمین آن یکی از الزامات اجتماعی می‌باشد و در حال حاضر افزایش بیشتر عرضه واحدهای جدید مسکونی با تنگناها و اشکالات کمبود مصالح ساختمانی و نیروی انسانی مواجه است و ضرورت دارد کلیه وسایل و امکانات تجهیز شود تا در عرضه واحدهای مسکونی برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون بخصوص تأمین مسکن برای درآمدهای کم و متوسط بیشتر گردد و از واحدهای مسکونی موجود نیز بیشترین و بهترین استفاده به عمل آید، لذا به موجب این دستخط مقرر می‌داریم دولت طرح زمان بندی شده مربوط به تکمیل ساختمان واحدهای مسکونی در شهرها را که ناتمام مانده از طریق شهرداری‌ها تهیه و بازرسی شاهنشاهی ارسال دارد. هرگاه طرح‌های ساختمانی مذکور طبق جدول زمان بندی شده تکمیل نگردد و به متقاضیان اجاره داده نشود و علت تأخیر توجیه قابل قبولی نداشته باشد شهرداری‌ها مکلف گردند طبق لایحه قانونی که از طرف دولت تهیه و به مجلسین داده خواهد شد ساختمان‌های مزبور را تکمیل نمایند و به قیمت عادله به متقاضیان اجاره دهند و وجوه حاصله را به حساب مالک منظور دارند. همچنین واحدهای مسکونی آماده که مدت سه ماه از آمادگی آن‌ها گذشته باشد و بدون عذر موجه به فروش نرفته یا اجاره داده نشده باشد از طرف شهرداری‌ها به متقاضیان به قیمت عادله اجاره داده شود و وجوه حاصله به نام مالک منظور گردد. کاخ سعدآباد، به تاریخ ۷ تیر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی