فرمان اعلام حالت جنگ بین ایران و ژاپن از تاریخ نهم اسفند ۱۳۲۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم فرمان‌های محمدرضا شاه پهلوی

محمدرضا شاه پهلوی

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم

فرمان اعلام حالت جنگ بین ایران و ژاپن از تاریخ نهم اسفند ۱۳۲۳ [۱]

فرمان اعلان جنگ

با تأییدات خداوند متعال

ما

محمد رضا پهلوی

شاهنشاه ایران

بنا به پیشنهاد دولت بر طبق اصل ۵۱ قانون اساسی از تاریخ نهم اسفند ماه ۱۳۲۳ حالت جنگ را بین کشور خودمان و ژاپن مقرر و اعلام می‌داریم. ۹ اسفند ۱۳۲۳


منبع