فرمان استالین برای بنیان جنبش جدایی خواهی در آذربایجان، کردستان و گیلان ۱۵ تیر ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی درگاه:محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

نجات آذربایجان

حزب توده
فرمان استالین برای سازمان دادن جنبش جدایی‌خواهی در آذربایجان ۱۵ تیر ۱۳۲۴

دومین مدرک از سری مدارکی درباره روز نجات آذربایجان، فرمان استالین است که در آن جداکردن آذربایجان، کردستان و گیلان را از ایران با برپایی جنبش‌های جدایی‌خواهی دستور می‌دهد. دار و دسته حزب توده همواره کوشش کردند که این جنبش ها را چنان وانمود کنند که یک جنبش دمکراتیک آزادی خواهی است ولی در واقع آنان دستورات استالین را به انجام می‌رساندند.


فرمان استالین برای بنیان جنبش جدایی خواهی در آذربایجان، کردستان و گیلان ۱۵ تیر ۱۳۲۴

دستورات پنهانی شوروی برای به انجام رساندن ماموریت در سراسر آذربایجان جنوبی و استان های شمالی ایران برای برقراری جنبش های جدایی‌خواهانه در شمال ایران

تاریخ: ۶ جولای ۱۹۴۵

 • ۱- فراهم آوردن زمینه یک جنبش جدایی‌خواه در آذربایجان جنوبی (آذربایجان ایران)، یک حکومت خودمختار ملی آدربایجان با قدرت گسترده در چهارچوب دولت ایران تشکیل شود. هم زمان می‌باید جنبش‌های جدایی‌خواه دیگر در استان‌های گیلان، مازندران، گرگان، و خراسان تشکیل گردند.
 • ۲ – حزبی به نام حزب دموکرات آدربایجان با هدف رهبری جنبش جدایی‌خواهی تشکیل شود. بنیاد حزب دموکرات آذربایجان می‌باید با سازمان دادن دوباره به شاخه آذربایجان حزب توده مردم ایران و با جذب کردن هواداران جنبش جدایی‌خواه از همه طبقه‌های مردم انجام پذیرد.
 • ۳- انجام کارهای مورد نیاز میان کُردهای شمال ایران و کشیدن آنها به سوی جنبش جدایی‌خواهی برای برپایی حکومت ملی خودمختار منطقه کردستان.
 • ۴- گردهم آوردن گروهی از کارگران در تبریز برای رهبری جنبش جدایی‌خواهی و با اطمینان به اینکه ارتباط این گروه با کنسولگری شوروی در تبریز برقرار بماند. سرپرستی کلی این گروه به باقروف و یاکوبوف داده شده‌است.
 • ۵- کارهای مقدماتی انتخابات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم به دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی (باقروف و ابراقیموف) واگذار شود، با اطمینان از اینکه نمایندگان انتخاب شده هواداران جنبش جدایی‌خواهی هستند بر پایه وعده‌های زیرین:
الف – واگذاری زمین به کشاورزان و توزیع دوباره مالکیت زمین‌ها و دادن اعتبارهای بلند مدت به کشاورزان
ب – از بین بردن بیکاری با برقراری و گسترش کار در کارخانه‌ها و شرکت‌ها و هم چنین ساختن راه‌ها و دیگر کارهای مورد نیاز همگان
ج - بهیود رفاه و سازمان شهرها و فراهم آوردن آب برای همگان
د – بهبود بهداشت عمومی
ر - ویژه ساختن حداقل پنجاه درصد از درآمدهای مالیاتی برای برآورده کردن نیازهای محلی
س – برابری حقوق اقلیت‌های ملی و عشایر. آموزش در مدرسه‌ها و چاپ روزنامه‌ها و کتاب‌ها به زبان‌های آذری، کُردی، ارمنی و آسوری، هم چنین صورت جلسه‌ها و نامه نگاری‌های رسمی در اداره‌های محلی به زبان محلی، بنیاد سامانه محلی غیرمتمرکز دربرگیرنده ژاندارمری و شهربانی با بکارگیری نیروهای محلی، فرم دادن انجمن‌های محلی برای تشکیل سیستم خودمختار.
ک- بهبود بنیادین در رابطه شوروی و ایران
 • ۶- بنیاد گروه‌های ضربتی با اسلحه‌های خارجی غیر ساخت شوروی با هدف پدافند از خود، برای کسانی که هوادار شوروی هستند و فعالان جنبش جدایی‌خواه حزب دموکرات آذربایجان. انجام این مهم بر عهده رفیق نیکلای بولگانین به همراهی رفیق باقروف است.
 • ۷ – سازماندهی روابط اجتماعی و فرهنگی میان ایران و جمهوری خودمختار آذربایجان برای تقویت فرهنگ پروپاگاندا در آذربایجان جنوبی.
 • ۸- برای پیوند دادن مردم به جنبش جدایی خواه، اگر نیاز باشد انجمن دوستان شوروی/آذربایجان در تبریز برپا شود، با شعبه‌هایی در همه منطقه آذربایجان جنوبی و گیلان.
 • ۹- دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی عهده دار هزینه و چاپ مجله‌های با فرتور در باکو برای پخش در ایران است و هم چنین چاپ سه روزنامه در آذربایجان جنوبی از کارهای دفتر سیاسی است.
 • ۱۰- تماس با دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی در آذربایجان برای دریافت سه دستگاه چاپ برای چاپ اعلامیه‌های حزب دموکراتیک آذربایجان.
 • ۱۱- هماهنگی با رفیق آناستاس میکویان در کمیسیاریای خلق برای بازرگانی خارجی، برای فراهم آوردن کاغذ مرغوب برای چاپ مجله‌های فرتور دار در باکو و هم چنین سه روزنامه که هر روز در آذربایجان جنوبی به چاپ می‌رسند، که شمار آنها رویهم کمتر از ۳۰٬۰۰۰ کپی نباشد.
 • ۱۲- وزارت کشور جمهوری سوسیالیستی آذربایجان زیر دیده بانی رفیق باقیروف پروانه دارد که ویزای بازرگانی خروج و ورود به ایران را برای کسانی صادر کند که طرح جنبش‌های جدایی‌خواهی را به انجام می‌رسانند و به نام بازرگان وارد ایران می‌شوند.
 • ۱۳- دفتر حزب کمونیست شوروی پولیت بورو در آذربایجان بودجه ویژه یک میلیون ارز خارجی روبل برای تبدیل کردن به تومان برای پرداخت هزینه برقراری جنبش جدایی‌خواهی در جنوب آذربایجان و هم چنین برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم، در اختیار قرارداده‌است.

۶ جولای ۱۹۴۵ برابر با ۱۵ تیر ۱۳۲۴

دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی - پولیت بورو

کپی شده به: رفیق مولوتف - رفیق باقروف - رفیق کفتارادزه


برگردان آزاد از انگلیسی به زبان پارسی

منبع