عدم لزوم تحصیل مجوز مجدد لایحه مربوط به نحوه پرداخت هزینه حمل و نقل و توزیع کمک‌های جنسی اهدایی موسسه کاوه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

عدم لزوم تحصیل مجوز مجدد لایحه مربوط به نحوه پرداخت هزینه حمل و نقل و توزیع کمک‌های جنسی اهدایی موسسه کاوه - مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۶ مهر ۱۳۴۴ مجلس سنا.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱٫۶.۳۱ بنا به پیشنهاد شماره ۴۴۴۷ - ۱۳۴۱٫۳.۲۴ وزارت کشور تصویب نمودند.

چون هیأت عمران بین‌المللی آمریکا در ایران در نظر دارد کمکهایی که از محل قانون عمومی ۴۸۰ فصل دوم قسمت ۲۰۱ به دولت ایران می‌شود ازطریق وزارت کشور به عمل آید و سازمان کاره و جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران بر اساس تصویبنامه شماره ۳۲۸۰ هیأت وزیران مسئول امور حمل‌و نقل و توزیع آن خواهند بود لذا:

الف - وزارت دارایی مکلف است بابت تحویل ۳۵ هزار تن گندم و سایر مواد غذایی موضوع یادداشت تفاهم مقدماتی مورخ ۱۳۴۱٫۳.۷ مبلغ۱۸۵۸۶۱ دلار قابل پرداخت بدین ترتیب مبلغ ۱۰۲۱۲۷ دلار برای هزینه‌های اداری در آمریکا و معادل ۶۲۸۰۴۲۵ ریال برای هزینه‌های اداری در ایران‌به انجمن خیریه کاره و مبلغ ۳۱۱۵۶۳۶۳ ریال بابت هزینه توزیع و حمل و نقل در داخله کشور به جمعیت شیر و خورشید سرخ بپردازد و به جمعیت‌شیر و خورشید سرخ اجازه داده می‌شود که با نظارت وزارت کشور قرارداد لازم را با انجمن خیریه کاره در این مورد منعقد نماید.

ب - چون به موجب تصویبنامه شماره ۳۲۸۰. ت - ۱۳۴۱٫۲.۱۷ پانزده هزار تن و به موجب بند الف این تصویبنامه سی و پنج هزار تن کمکهای‌جنسی به عمل خواهد آمد و با در نظر گرفتن احتیاجات نقاط مختلف کشور ممکن است این کمکها تا میزان یک صد و بیست هزار تن ضروری باشد وافزایش یابد و هیأت عملیات اقتصادی آمریکا در ایران و انجمن خیریه کاره مایلند که کلیه این کمکها بر اساس طرح موضوع تصویبنامه شماره ۳۲۸۰. ت - ۱۳۴۱٫۲.۱۷ به شرح مذکور در فوق عملی گردد یعنی به وسیله شیر و خورشید سرخ ایران و سازمان کاره و با نظارت وزارت کشور توزیع شودبرای احتراز از اتلاف وقت به جناب آقای وزیر کشور به قائم مقامی هیأت دولت اختیار داده می‌شود که میزان هزینه‌های اداری و حمل و نقل هفتاد هزارتن کمکهای جنسی دیگر آینده را نیز به مأخذ محاسبه شده در تصویبنامه شماره ۳۲۸۰. ت - ۱۳۴۱٫۲.۱۷ و بند الف همین تصویبنامه و توافق انجمن‌خیریه کاره تعیین و به وزارت دارایی اعلام دارد و وزارت دارایی مکلف خواهد بود وجوه مزبور را به محض اعلام وزارت کشور در وجه انجمن خیریه‌کاره و شیر و خورشید سرخ پرداخت نماید و برای این اقدام احتیاج به صدور تصویبنامه مجدد نخواهد بود و همین تصویبن امه به منزله مجوز قانونی آن‌تلقی می‌شود.

شماره ۲۵۳۳۰. ت به تاریخ ۱۳۴۱٫۷.۸ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱٫۷.۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۳۳۲٫۲۴ مورخ ۱۳۴۱٫۷.۷ وزارت دارایی و در تکمیل و اصلاح تصویبنامه شماره۶۸۳۸. ت مورخ ۱۳۴۱٫۷.۱ تصویب نمودند:

۱ - وزارت دارایی مجاز است از محل تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل وجوه مندرج در بند (‌الف) و (ب) تصویب‌نامه نامبرده بالا را پرداخت و در آخر سال۱۳۴۱ از محل صرفه‌جویی اعتباراتی که در سال جاری در اختیار اداره کل غله و نان می‌باشد نسبت به واریز آن اقدام نماید.

۲ - وزارت دارایی مکلف است پس از گشایش مجلس شورای ملی لایحه تحصیل مجوز این تصویب‌نامه و تصویبنامه ۶۸۳۸. ت ۱۳۴۱٫۷.۱ راتقدیم دارد.

لایحه مجدد فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود در کمیسیونهای مربوط مطرح و رد شد. گزارش‌کمیسیون‌های مزبور مبنی بر عدم لزوم تحصیل مجوز لایحه فوق در جلسه روز بیستم خرداد ماه ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به تصویب رسید و درتاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۴٫۷.۲۶ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.