صورت تقسیم اعتبار شصت میلیون ریال اضافه اعتبار سال ۱۳۳۲ وزارت پست و تلگراف

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

صورت تقسیم اعتبار شصت میلیون ریال اضافه اعتبار سال ۱۳۳۲ وزارت پست و تلگراف و تلفن - مصوب ۱۷ آذر ماه ۱۳۳۳ (‌کمیسیون بودجه)

۱ - اعتبار خرید زمین و ساختمان و همچنین تکمیل و ایجاد ساختمانهای وزارت پست و تلگراف و تلفن مبلغ ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۲ - اعتبار تهیه و خرید لوازم مربوط به بی‌سیم‌ها از قبیل ۱۱۰ دستگاه موتور ژنراتور و ۳۰۰ عدد باتری و ۱۱۰ عدد رورسور و دستگاه‌های گیرنده و فرستنده و لوازم آن و دستگاههای کاریر تلفنی و سایر لوازم مربوط به بی‌سیم ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳ - تهیه وسایل بهبود پست و حمل و نقل پستی و لوازم مربوط به آن از هر قبیل ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴ - اعتبار تکمیل و تهیه لوازم سیم‌کشی از قبیل خرید سیم و مقره و کامیون مخصوص سیم‌کشی و لوازم دستگاههای تلگرافی و تلفنی و سایر لوازم مربوط به سیم‌کشی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۵ - اعتبار حقوق ۲۰ نفر مهندس و متخصص قراردادی ۱۲۰۰٫۰۰۰ ریال

۶ - اعتبار حقوق چهارصد نفر پیک و سیمبان و نامه‌رسان و خدمتگزار جزء و دون‌پایه برای تأسیسات پستی و تلگرافی و تلفنی ۴۸۰۰٫۰۰۰ ریال

۷ - اعتبار حقوق پنجاه نفر تلفنچی و پنجاه نفر راننده ۱۹۲۰٫۰۰۰ ریال

۸ - اعتبار تکمیل کلاسهای آموزشگاهها برای تأسیسات وزارت پست و تلگراف و تلفن و حق‌التدریس استادان و معلمین و کمک‌هزینه دانشجویان و دانش‌آموزان و خرید لابراتوار و کتاب ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۹ - برای تکمیل اعتبار سایر مواد بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن که از لحاظ تأسیسات جدید نیازمند به افزایش اعتبار باشد و صورت ریز آن با موافقت وزارت دارایی ابلاغ خواهد شد.۶۰۸٫۰۰۰۰ ریال

........................................................................

جمع ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

اجازه پرداخت شصت میلیون ریال موضوع تصویبنامه شماره (۳۳٫۷٫۹) (۲۲۷۰۴) هیأت وزیران در جلسه ۳۳٫۹٫۱۷ به شرح فوق به تصویب‌کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده صحیح بوده و قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت