شاهنشاه ایران کاندیدای جایزه صلح نوبل

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
انقلاب شاه و ملت اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران

درگاه محمدرضا شاه پهلوی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


شاهنشاه ایران کاندیدای جایزه صلح نوبل

شاهنشاه کاندیدای جایزه صلح نوبل ۱۹۶۴

در سال ۱۳۴۳ اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی برای انقلاب شاه و مردم که با آن پایه‌های اجتماعی و سیاسی ایران زیر و بر شد و دست‌آوردهای آن آزاد ساختن ۷۵٪ از جمعیت کشور یعنی کشاورزان ایران از بندگی و از ریشه برکندن رژیم فئودالی از ایران، و آزاد ساختن بانوان ایران نیمی از جمعیت ایران و دادن حقوق برابر اجتماعی و سیاسی با مردان به زنان ایرانی و ایجاد سپاه دانش برای برکندن بیسوادی از ایران از سوی کمیته صلح نوبل کاندیدای جایزه صلح شد.[۱]

در خرداد ماه ۱۳۴۳ کمیته صلح نوبل نام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران را از میان ۴۳ کاندیدای جایزه صلح نوبل در پهرست کوتاه کاندیداها دربرگیرنده ۱۳ نامزد دور نهایی قرارداد. این اطلاعات در سال ۲۰۱۴ میلادی پس از ۵۰ سال نگاهبانی و پنهان داشتن آن در دسترس همگان قرارداده شد. نام کاندیداها بر پایه الفبای انگلیسی به قرار زیر است.:

 1. Fenner Brockway, British anti-war activist and politician
 2. Hermann Gmeiner, philanthropist and the founder of SOS Children's Villages
 3. Haile Selassie I, Emperor of Ethiopia
 4. Josef L. Hromadka, Evangelical Lutheran theologian
 5. Martin Luther King Jr
 6. Mohammad Reza Shah Pahlavi, Shah of Iran
 7. Paul-Henri Spaak, Belgian socialist politician and statesman
 8. Clarence Streit, war correspondent
 9. Norman Thomas, socialist and pacifist
 10. William V.S. Tubman, President of Liberia
 11. Den internasjonale juristkommisjon
 12. (The Norwegian Mission Society (Den Norske Misjonsselskap
 13. UNICEF

منبع