سفر محمدرضا شاه پهلوی به نروژ و ایتالیا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۰ - ۹ خرداد ۱۳۴۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران تصمیم‌های مجلس

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی

درگاه محمدرضا شاه پهلوی
اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در میان پیش‌باز گرم مردم نروژ

۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی و علیاحضرت شهبانو به دعوت اعلیحضرت اولاف پادشاه نروژ برای یک دیدار رسمی رهسپار نروژ شدند. شاهنشاه و شهبانو در میان پیش‌باز گرم و بی‌همتای مردم نروژ و مقامات دولتی وارد اسلو پایتخت آن کشور گردیدند و به همراهی پادشاه نروژ به کاخ سلطنتی وارد شدند.

۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ از سوی اعلیحضرت اولاف پنجم پادشاه نروژ میهمانی شامی به افتخار شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در کاخ سلطنتی اسلو برپا شد. در این میهمانی شاهنشاه در سخنانی در پاسخ به پادشاه نروژ فرمودند:

روح سلحشوری و اراده استوار هر ملت می‌تواند نگاهدارنده آزادی و استقلال آنها در برابر هر رخ‌دادی باشد.

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ شاهنشاه و شهبانو از تاسیسات صنعتی شهرهای مایل و ریوگان نروژ بازدید کردند و در مهمانی که از سوی رییس کارخانه هیدروالکتریک شهر ریوگان به افتخار زوج سلطنتی داده شده بود، شرکت فرمودند.

۲ خرداد ۱۳۴۰ شاهنشاه و علیاحضرت شهبانو از تاسیسات و کارخانه‌ها و مرکزهای بندری در ساندفورد نروژ بازدید فرمودند.

ایتالیا

۵ خرداد ۱۳۴۰ سفر اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در نروژ پایان یافت و اعلیحضرتین وارد رم پایتخت ایتالیا شدند.

۶ خرداد ۱۳۴۰ شاهنشاه از استادیوم ورزشی شهر رم بازدید کردند.

۷ خرداد ۱۳۴۰ شاهنشاه و شهبانو از برجای ماندنی‌های (آثار) تاریخی شهر رم بازدید کردند.

۹ خرداد ۱۳۴۰ شاهنشاه و شهبانو پس از دو هفته سفر به نروژ و ایتالیا به تهران بازگشتند.