سخنان گلشائیان وزیر دارایی درباره استخدام حسابدار قسم‌خورده از یکی از کشورهای بی‌طرف برای نفت جنوب ۲۸ آذر ۱۳۲۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

روز نفت ۲۹ اسفند ۱۳۲۹

درگاه نفت

سخنان گلشائیان وزیر دارایی درباره استخدام حسابدار قسم‌خورده از یکی از کشورهای بی‌طرف برای نفت جنوب ۲۸ آذر ۱۳۲۷

- تقدیم دوفقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی - استخدام یک نفر محاسب نفت و تعویض املاک

رئیس - آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی - بنده می‌خواستم خاطر مبارک آقایان رامستحضر بکنم بدونکته یکی بیان یک حقیقت مختصر تلخی که ناچارم خاطر آقایان رامستحضر کرده باشم یکی هم یک استدعائی که خواستم از آقایان بکنم آنقسمت حقیقت تلخی که خواستم به استحضار آقایان برسانم وضعیت بودجه کشور است آقایان مسبوق هستند که بودجه کشور یعنی بودجه‌ای که تنظیم شده وبمجلس شورای ملی تقدیم شد ۱۹۷ میلیون تومان کسر دارد الان ۹ ماه از سال می‌گذرد ودرآمد ما درحدود درآمد پیش بینی شده با نهایت جدیتی که شده‌است منتهی درحدود پیش بینی وصول شده‌است یک دوازدهم هائی که تاکنون طرح شده‌است مسلما تاکنون خرج شده و اگر بااین رویه‌ای که اکنون در پیش داریم بخواهیم بودجه را تا آخر سال بصورت یکدوازدهم بگذرانیم بدون توجه بلوایحی که تقدیم شده‌است وتقدیم خواهد شد ناچار باید عرض کنم که ما در حدود آنچه که در بودجه پیش بینی شده‌است کسر بودجه خواهیم داشت و کسربودجه یعنی نپرداختن حقوق درآخر ماه باین جهت این حقیقت تلخ رابرای اینکه زودتر عرض کرده باشم خواستم بسمع مبارک آقایان رسانیده باشم و استدعا بکنم لوایحی که توسط وزارت دارائی چه در کم کردن خرج و چه در ازدیاد درآمد تقدیم شده‌است بآنها توجه فرمایند و البته این دولت یا دولت دیگر یا دیگران یا خو دچاکر در این خدمت باشیم این راعرض می‌کنم که این موضوع موثر در وضع عمومی کشور خواهد بود یک قسمت دیگری هم که لازم است و ناچارم خدمت آقایان عرض بکنم سازمان وزارت دارائی است برای جمع آوری وجوه و جلوگیری از حیف و میل و حتی تعدیاتی که مامورین نسبت بمردم می‌کنند باید در سازمان وزارت دارائی تجدید نظر شود صحیح است (احسنت) بطوریکه مکرر حضور آقایان و بمخبرین جراید عرض کرده‌ام بدبختانه اشخاصی که لیاقت مقام‌های بزرگ را ندارند شاغل این مقام‌ها شدند صحیح است نتیجه این شده‌است که درآمد ما بطور محسوسی کسر شده مثلا در یکی از پیشکاریها این را بطور نمونه عرض می‌کنم که ۳ میلیون و چهار صد هزار تومان ابواب جمعی آنها بوده‌است از اول سال تاکنون فقط ۲۰۰ هزار تومان وصول شده‌است و تصدیق می‌فرمایید که اگر ما بخواهیم با این رویه جلوبرویم همین کسری هم که پیش بینی شده‌است شاید بیشتر بشود و اصلاح این قسمتها محتاج به تصویب مجلس شورای ملی است صحیح است بنده مجددا استدعای خودم را تجدید می‌کنم چه راجع بتصویب لوایحی که تقدیم خواهد شد و چه راجع بتقویت مجلس شورای ملی از وزارت دارائی برای اصلاح تشکیلات وزارت دارائی اما زحمت مختصری را که امروز داشتم دو لایحه عادیست که تقدیم می‌شود یکی راجع بقضیه محاسب نفت جنوب است آقایان مسبوق هستند که مطابق امتیاز نامه ما بایستی یک محاسب قسم خورده آنجا داشته باشیم که به درآمد ما رسیدگی بکند الان مدتی است که محاسبی که در آنجا بوده‌است کمتراتش منقضی شده و ما کسی را نداریم و ناچاریم از یکی از ممالک بیطرف مثل امریکا، هلند، بلژیک و فرانسه محاسبی استخدام بکنیم که بتواند برود رسیدگی بکند این لایحه تقدیم می‌شود که بکمیسیون مربوطه خواهد رفت

منبع