سخنان پادگورنی صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی در پاسخ به بیانات آریامهر شاهنشاه ایران در میهمانی اعلیحضرتین ۲۰ مهر ماه ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۱ خورشیدی تازی

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر


سخنان پادگورنی صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی در پاسخ به بیانات آریامهر شاهنشاه ایران در میهمانی اعلیحضرتین ۲۰ مهر ماه ۱۳۵۱

اعلیحضرت شاهنشاهی
علیاحضرت شهبانو
در این مدت در گفتگوهای مفصلی که به عمل آمد، اوضاع کنونی جهان و هم چینی روابط اتحاد شوروی و ایران مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت. افزون بر آن، دورنمای توسعه هر چه بیشتر این روابط ترسیم گردید.
اعلیحضرت شاهنشاهی
علیاحضرت شهبانو
پروانه دهید، از این فرصت استفاده کنم و مراتب سپاسگزاری و خوشوقتی خود را از بازدید رسمی اعلیحضرتین ابراز نماین و هم چنین به خود اجازه دهم که سلامت و خوشبختی اعلیحضرتین را آرزو نمایم. مسلما اقامت اعلیحضرتین در اتحاد شوروی و دیدار از برخی از جمهوری‌های اتحاد شوروی و شهرها برای توسعه همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی و فرهنگی و سایر رشته‌ها بسیار موثر خواهد بود.
برای شاهنشاه ایران و شهبانوی ایران تندرستی و دوستی و همکاری روزافزون میان اتحاد شوروی و ایران را آرزو می‌کنم.