سخنان علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در دگرگون ساختن نام جمعیت خیریه فرح پهلوی به جمعیت بهزیستی و آموزشی فرح پهلوی ۱۶ آبان ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی آذر ماه تا اسفند ماه علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

سخنرانی‌ها و پیام‌ها و بیانات و مصاحبه‌های علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

جمعیت بهزیستی و آموزشی فرح پهلوی
نیز نگاه کنید به جمعیت خیریه فرح پهلوی

سخنان علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در دگرگون ساختن نام جمعیت خیریه فرح پهلوی به جمعیت بهزیستی و آموزشی فرح پهلوی ۱۶ آبان ۲۵۳۵ شاهنشاهی


وسعت و تنوع فعالیت‌های جمعیت به حدی است که باید دارای تشکیلات منظم و کارآمد باشد و در ضمن نباید از جلب همکاری داوطلبان و کسانی که می‌خواهند از طرق مختلف در خدمات بهزیستی و آموزشی شریک و سهیم باشند غافل بماند و باید این نیروها جلب شود. شهبانو مقرر فرمودند: به موازات بهبود و توسعه امکانات جمعیت، کودکان در فضای بهتری از طریق کانون‌های شبه جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران خانواده زندگی کنند و از تراکم زیاد فرزندان جمعیت اجتناب شود. البته باید نحوه زندگی و میزان رفاه کودکان مطابق معیارهای معین و هماهنگ باشد. علیاحضرت فرمودند: به آموزش حرفه‌ای فرزندان جمعیت باید توجه خاص مبذول شود و گروهی از کودکان از ابتدا با آموزش حرفه مناسب و موردنیاز کشور برای ورود به بازار کار و رفع نیازمندی‌های ملی آماده شوند. بدیهی است باید تشخیص دقیق استعدادها به عمل آید و برای آن‌هایی که مستعد ادامه تحصیلات عالیه شناخته می‌شوند امکانات لازم فراهم شود. در زمینه وضع کودکان عقب افتاده، شهبانو مقرر فرمودند: در علل پیدایش وضع و مخصوصاً مبانی و جهات روانی و اجتماعی آن از طرف وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداری و بهزیستی مطالعات جدی به عمل آید و نیز به تأثیر احتمالی تغذیه در این زمینه توجه شود. شهبانو فرمودند: فرزندان جمعیت باید برای زندگی در اجتماع مهیا شوند و ارتباط آنان با زندگی واقعی حفظ شود. باید فرزندان جمعیت با حس مسئولیت و حس تعاون اجتماعی بار آیند و برای زندگی مستقل آماده شوند.