نمایش مبدأ برای سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ به خوش‌آمدگویی پرزیدنت برزیل - برازیلیا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۴

پرش به: گشتن، جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

الگوی به‌کاررفته در این صفحه:

بازگشت به سخنان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ به خوش‌آمدگویی پرزیدنت برزیل - برازیلیا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۴.