سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در باریابی ۶۳ تن پیشاهنگان ایرانی رهسپار جمبوری پیش‌آهنگی بین‌المللی ۱۱ شهریور ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

پیشاهنگی ایران


سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در باریابی ۶۳ تن پیشاهنگان ایرانی رهسپار جمبوری پیش‌آهنگی بین‌المللی ۱۱ شهریور ۱۳۴۲


گزارش‌هایی که دادید باعث خوشوقتی است. معلوم می‌شود مقررات پیش آهنگی ما فقط روی کاغذ نیست و مسئولان پیش آهنگی کشور به وظایف خود واقف هستند.


همه شما سرشار از احساسات وطن پرستی هستید، و این خصیصه کهن ایرانی است. چیزی که برای شما مسلم شده است این است که مملکت شما در راهی قدم بر می‌دارد که در برابر ممالک مشابه نه تنها عقب نیست بلکه فرسنگ‌ها نیز جلوتر است.


اینکه وضع خودتان را با وضع کشورهایی که دیدید مقایسه کردید قابل تقدیر است. البته ما تازه کارهای اساسی خود را شروع کرده‌ایم. تحولاتی که از ششم بهمن گذشته آغاز شده است انشاءالله زودتر به ثمر خواهد رسید و آنوقت خواهید توانست به مملکت خود فخر و مباهات بیشتری بکنید.


شما باید خود را برای خدمت بیشتر به مملکت آماده کنید. هر فرد ایرانی که بخواهد وارد اجتماع شود لازم است قبلاً یک آموزش پیش آهنگی ببیند. سازمان پیش آهنگی باید کاری کند که فرزندان روستاییان نیز با اصول و مقررات آشنا گردند.


امیدوارم در مملکت ما روزی وسایلی فراهم گردد که بتوانیم جمبوری‌های بین‌المللی تشکیل دهیم و سعی کنیم این قبیل امکانات همیشه چه در داخل و چه در خارج بیشتر فراهم باشد تا جوانان کشور ما بتوانند با جوانان کشورهای دیگر ارتباط داشته باشند.